Centralmuseum

Centralmuseum är ett begrepp som används i Sverige för fjorton museiorganisationer, varav tio är statliga myndigheter och fyra är stiftelser med statliga bidrag thermos water bottle with straw.

Mellan 1986 och 2009 fanns i Sverige fem ansvarsmuseer (fyra museimyndigheter och en stiftelse), vilka hade ett särskilt statligt uppdrag för samordning och samverkan inom sitt respektive ämnesområde. På basis av betänkandet Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat, SOU 2009:15, avskaffades ansvarsmuseifunktionen genom att sådant uppdrag togs bort ur dessa museers instruktioner. Regeringen har i stället beordrat respektive föreslagit ett antal museiorganisationer att som “centralmuseer” påta sig ett särskilt nationellt ansvar inom respektive område samt att tillsammans påta sig vissa för landet gemensamma museiangelägenheter.

Centralmuseernas samarbetsråd är ett nätverk för cheferna för centralmuseerna. Inom detta driver institutionerna vissa samverkansfrågor. Rådet har inte någon av regeringen reglerad ställning.

Regeringen gav 2010 ett gemensamt uppdrag till centralmuseerna att se över och stärka sitt samarbete. En rapport om detta lämnades i mars 2011 glass water bottle looks like plastic, i vilken det bland annat anges att centralmuseerna avser att utveckla sitt museichefsnätverk: Centralmuseernas samarbetsråd. Samarbetsrådet har en kringflyttande sekretariatsfunktion toddler stainless steel water bottle, vilken normalt är knuten till den institution från vilken rådets ordförande kommer.